آیا روزی می شه که مدیریت به تمام معنا !!!!! که نه فقط یه ذره تعریف بشه؟

فقط تعریف بشه؟؟؟

میشه یعنی؟

آقای  تننت   شما چی می گین؟ شما که پدر علم مدیریت هستین!!!

نه نه اصلا منظورم توهین به جنابعالی نیست

فقط منظورم تعریف عملی علم مدیریت بود ....فقط همین باور کنین