یه موقع آرزویی بزرگ داشتم از خدا خواستم و خدا هم من رو به آرزوی بزرگم رسوند

به خدا قول داده بودم اگه به آرزوی بزرگم رسیدم بی عدالتی نکنم اماحالا که به آرزوم رسیدم دائم ظلم و بی عدالتی می کنم---

واقعا با چه روویی می تونم توو رو خدا نگاه کنم؟؟؟؟