بیانیه "فستیوال لبخند برلب کودکان" شهر بانه

بگذار تا بخندم !

کودکانه بخندم وکودکانه برقصم!

با لبخندم بغض سکوت می ترکد

زندگی شکوفه میزند

شوق به میان میاید

بگذار تا بخندم

بربام لبهای بسته

صورتک های خسته

درهای بسته

بگذار تا بخندم

از لبخندم شورو شادی می تراود

عشق به زندگی

جان میگیرد

زندگی زیبا می شود

بگذار تا بخندم

درکوچه ها ی دلتنگی

خیابانهای دلسردی

محله های خشن وجنگی

بگذار تا بخندم

درآغوش گرم زیستن

عاشقانه همدیگر را نگریستن

بگذار تا بخندم

به ریش سرد زندگی

دد صفت لبخند ستیز

ستمگر گرسنگی

بگذار تا بخندم

من دنیا را با لبخندم می خندانم

دیو غم را بیرون کنم

از زندگی

من ازتبار انسانم