ای کاش اینقدر خودم رو فدای آرزوهام نمی کردم...

پس سهم پروانه از سوختن چی میشه؟؟؟ هااان؟ هان؟

من رو داری با پروانه مقایسه می کنی ؟ من حتی نمی دونم که آیا آرزوهام من رو به روشنایی می برن یا نه

تصمیم با خودته!!!

من می گم نره تو می گی بدوش من می گم حتی نمی دونم آرزوهام ارزش این همه وقت و انرژی رو داشتن یا نه ؟