به آن می کوشیم که توانائیم،

سرچشمه توان ما گنجینه درون ماست .

حتی اگر گاه فراموش کنی،

به یادت می آورم که تو چقدر یگانه ای،

باورت دارم  ! بسیار .

و می دانم که توانایی آن گونه که می خواهی و نیازمندی ، عمل کنی.

و اگر روزی ، روزگاری نیازمندم بودی ،

 

در کنارت خواهم بود.

 

                                                                                                          کری مارتین

 

We do what we can,

And we do it with what we've got inside of us.

 

Even if you may forget it sometimes,

I'm here to remind you

that you are a very special person.

 

I have so much faith in you.

And I know that you'll be able to

do the things you what and need to do.

 

And if you ever _  ever _ need me ….

   

    I'll be here for you.

                                                    _Carey Martin