همیشه سعی کنیم یه سوزن به خودموون بزنیم 

و........... یه
چووو والدوز به دیگران!!!!!!

مگه نه؟؟؟!!!

 

بیایید با هم در این اعتراض بزرگ شرکت کنیم.

ما اعتراض داریم