امروز پنجشنبه است من باید با بقیه توو خونه عمو باشم ولی الان اینجام
عمو جوونم می دوونی چرا؟؟؟                                               
آخه جای خالیت رو نمی توونم تحمل کنم                            
وقت اوومدنت رو به خونه نمی توونم تحمل کنم          
هنوزم صدای مهربونت توو گوشم...  
عموی مهربوونم چه آروم پرواز کردی بی آنکه هم آشیانه هایت با خبر شوند
از کوچه زندگی به کدامین محل؟؟؟؟ رخت بر بستی که این چنین سوگت جگر سوزانه شد؟