نیروی درون را همواره به یاد آر

 

هنگامی که سختی ها پی در پی تمام تلاشهایت را در هم می شکند

گویی هرگز فردایی از راه نخواهد رسید

اما امیـــــــد آن است که فردایی بهتر از راه برسد

در ژرفای وجودت نیرویی نهفته است تا تو را در

تحمل تمام رنجهای امروزت یاری رساند.               جودی مه


                                

              

              
 

                 Tomarrow might seen

as if it will never come

when your difficulties

continue to absorb

all of your efforts

But there is hope

that a better tomarrow is near;

there is strength within you

that will help you bear

all the burdens of today.

                                                 _jodi mae